ცეც­ხ­ლის შეწ­ყ­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შესა­ხებ მოსკოვის 1994 წლის შეთანხმება

შე­თან­­მე­ბა ცეც­­ლის შეწ­­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შესა­ხებ1994
წლის 4 აპ­რილს მოს­კოვ­ში ხელ­მო­წე­რილ ქარ­თულაფ­ხაზ­თა კონ­­ლიქ­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­წეს­რი­გე­ბის ღო­ნის­ძი­­ბა­თა შე­სა­ხებ გან­­ხა­დე­ბა­ში მხა­რე­ებ­მა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა იკის­რეს ზუს­ტად და­იც­ვან აღ­ნიშ­ნუ­ლი თა­რი­ღი­დან ცეც­­ლის ოფი­ცი­­ლუ­რი შეწ­­ვე­ტა, აგ­რეთ­ვე, კვლავ და­­დას­ტუ­რეს თა­ვი­ან­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა უა­რი თქვან ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა­სა თუ ერ­­მა­ნე­თის წი­ნა­აღ­­დეგ მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბის მუ­ქა­რა­ზე, რაც მათ იკის­რეს 1994 წლის 13 იან­­რის კო­მუ­ნი­კე­თი. ეს